zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Projekty EFS

 

 

  

Szkoła dla rynku pracy  

  

Dobry zawód to skarb  

  

Kompetencje dla przyszłości

  

Mechatronik - zawód przyszłości

  

Zyskaj więcej w szkole zawodowej

  

Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy 

  

Dobry start - lepsze jutro uczniów liceum profilowanego 


Warsztaty teatralno-plastyczne to trzydziestogodzinny cykl zajęć przeprowadzonych w czasie ferii zimowych w dniach od 15 do 19 lutego 2010 r. włącznie. Zajęcia odbywały się w pięciogodzinnych blokach i uczestniczyło w nich 15 uczniów II klasy liceum profilowanego.
Zgodnie z założeniami miały one na celu przede wszystkim rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i aktywności artystycznej uczniów.
W czasie trwania zajęć uczennice i uczniowie zajmowali się przygotowaniem przedstawienia zatytułowanego Jak to dawniej bywało, którego scenariusz został napisany na potrzeby tych zajęć i zawiera treści związane z kulturą regionu. Zajęcia polegały na głosowej interpretacji tekstu, przygotowaniu kostiumów dla potrzeb widowiska, zaprojektowaniu dekoracji i jej wykonaniu. Ponieważ w przedstawieniu wykorzystany został fragment dramatu Szekspira, trzeba było znaleźć informacje na temat strojów z epoki pisarza. Materiałów na ten temat uczestnicy poszukiwali w Internecie i książkach dotyczących kultury tamtej epoki. Poza tym musieli zmierzyć się z różnymi rolami. Na jednych zajęciach byli aktorami, na innych reżyserami , projektantami kostiumów, a także autorami dekoracji czy malarzami. Działania te powodowały spontaniczne reakcje i wyzwalały inicjatywę. Młodzież miała wiele pomysłów co do sposobu interpretacji tekstu, projektowania przestrzeni scenicznej czy wykorzystania efektów dźwiękowych. Zajęcia, dyskusje, pozalekcyjne spotkania nie tylko powodowały twórczą aktywność, ale integrowały i tworzyły nowe relacje.
Efektem pracy jest przygotowane do wystawienia przedstawienie, które będą mogli obejrzeć nie tylko uczniowie klas liceum w szkole.

Warsztaty edukacyjne odbywały się podczas wyjazdowych zajęć grup uczennic i uczniów - młodzieży z klas II i III liceum profilowanego. W kilkunastoosobowych grupach warsztaty zorganizowane były: 13 marca, 19 marca i 10 kwietnia 2010 r. w Warszawie oraz 23 kwietnia 2010 r. w Łodzi.
Program każdego z nich obejmował profesjonalne warsztaty artystyczno-kulturalne w Muzeum - Pałacu w Wilanowie i obejrzenie wybranego spektaklu w jednym z teatrów w Warszawie lub w Łodzi. Celem zajęć zaś było kształcenie umiejętności świadomego uczestnictwa w kulturze.
  W Wilanowie młodzież poznawała historię pałacu, bogactwo architektury barokowej i uczestniczyła w zajęciach warsztatowych odbywających się w salach muzealnych. Warsztaty te były dostosowane do zainteresowań poszczególnych grup. Były one poświęcone kulturze sarmackiej, architekturze i postaciom z najbliższego otoczenia króla Jana Sobieskiego i jego żony Marysieńki. Podczas ich trwania młodzież dostała specjalnie przygotowane w formie zeszytowej materiały, które wykorzystywała na zajęciach warsztatowych i mogła zabrać je jako dowód nie tylko uczestnictwa, ale cenne źródło zawierające przydatne na różnych lekcjach informacje. Warsztaty edukacyjne „Bliżej sztuki” odbywane w scenerii pałacowej były nie tylko poglądową lekcją wiedzy o kulturze, ale także historii i języku polskim. W salach wilanowskiego pałacu odbyły się również zajęcia warsztatowe związane powstawaniem spektaklu teatralnego, przybliżające to co dzieje się za kulisami i na scenie teatru zatytułowane Teatr - potęga wyobraźni. Prowadzone były one przez znakomitą profesjonalistkę - aktorkę Alinę Więckiewicz, która uczyła dykcji, modulacji głosem, mowy ciała, wczuwania się w rolę. Po zajęciach uczestnicy dzielili się refleksjami i uwagami związanymi z pobytem w pałacu. 
Ostatnim punktem programu warsztatów edukacyjnych „Bliżej sztuki” było obejrzenie spektaklu teatralnego w wykonaniu aktorów. Pobyt w teatrze to równie ważny element w edukacji dla kultury, dający możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką i związane z tym przeżycia estetyczne. Już w trakcie przerw młodzież dzieliła się wrażeniami i uwagami dotyczącymi spektaklu i grających w nim aktorów, a potem podczas rozmowy podsumowującej warsztaty. O tym, że w niektórych uczestnikach zostało rozbudzone zainteresowanie szeroko rozumianą sztuką, świadczy fakt, że zgłosili oni chęć ponownego pojechania na tego typu warsztaty przy najbliższej nadarzającej się okazji.

„Szlak Piastowski” łączy szereg miejscowości związanych z początkami państwa polskiego. Nazwa trasy wiąże się z dynastią Piastów, która panowała na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza. Przebieg szlaku wyznaczają najważniejsze miejsca piastowskiej Polski. Został on wytyczony w 1960r. Jego symbolem jest biały orzeł na czerwonym tle. Główna trasa prowadzi od Poznania, przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę do Inowrocławia. Trasy boczne przebiegają: na południe – z Poznania przez Swarzędz, Kostrzyn, Giecz, Czerniejewo do Gniezna; na północ - z Gniezna przez Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Barcin i Pakość do Inowrocławia; na południe – z Trzemeszna przez Orchowo do Strzelna; na północ – z Mogilna przez Dąbrowę do Biskupina. Wszystkie te miejscowości posiadają zabytki związane z początkami polskiej państwowości. Położenie szlaku na skrzyżowaniu dróg sprzyjało rozwojowi handlu i rzemiosła na Kujawach i w Wielkopolsce - krainach, które posiadają niezwykłe krajobrazy i wspaniały świat fauny i flory. Jest to obszar polodowcowy z bogatą siecią rzeczną, jeziorami oraz terenami porośniętymi lasami. Krajobraz tego obszaru ukształtowany został głównie podczas regresji ostatniej fazy lądolodu skandynawskiego i ma charakter rzeźby młodoglacjalnej obfitującej w wyraźne formy wypukłe jak i wklęsłe. Szatę roślinną prawie w całości ukształtował człowiek zamieniając naturalne dąbrowy na bory. 
  Wędrówka po Szlaku Piastowskim to powrót do korzeni, do miejsc, gdzie rodziła się polska państwowość. Nazwa wywodzi się od pierwszej polskiej dynastii królewskiej - Piastów. Szlak Piastowski jest jedną z najciekawszych tras turystycznych w Polsce. Można ją zwiedzać fragmentami, lub też w całości zataczając pętlę od Poznania poprzez Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Inowrocław, zawrócić do Biskupina, by przez Gniezno dojechać w drodze powrotnej do Giecza. 
Uczennice i uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego w ramach projektu, w dniach 11-12 czerwca 2010 roku, odbyli trasę: Gniezno – Ostrów Lednicki – Strzelno – Biskupin – Kruszwica – J.Gopło i zwiedzili najciekawsze obiekty związane z początkami i rozwojem państwa polskiego. Nie brakło też aspektów ekologicznych i przyrodniczych, gdyż poruszone były problemy ochrony wód powierzchniowych, krajobrazów, flory i fauny Niżu Polskiego.

Podczas pozaszkolnych warsztatów edukacyjnych uczennice i uczniowie – uczestnicy projektu z kl. II i III liceum profilowanego, w dniach 19 marca, 9 kwietnia i 26 maja 2010 roku, zapoznali się ze zbiorami petrograficznymi Muzeum Ziemi PAN i Muzeum Geologicznego w Warszawie, poznali osobliwości skalne różnych regionów Polski i świata, utwierdzili się w przekonaniu, że zmiana miejsca składników budujących skorupę ziemską i ich przeróbka mająca służyć człowiekowi ma też swoje złe strony – eksploatacja, produkty ich spalania, rozdrabnianie powodują degradację i dewastację poszczególnych komponentów przyrody i to nie tylko w skali lokalnej, gdyż wiele zanieczyszczeń ma charakter ponadgraniczny.
  W ramach tych zajęć przeprowadzone zostały lekcje z możliwością wykorzystania olbrzymiej ilości eksponatów skalnych, pokazem zbiorów skamieniałości, świadczących o historii Ziemi, które poprowadzili pracownicy PAN , Instytutu Geologii UW i nauczycielka geografii w ZS-CEZiU:
a) Jak powstawał bursztyn;
b) Meteoryty są wśród nas;
c) Skamieniałości mówią o przeszłości;
d) Granity, granity;
e) Bogactwa skalne obszaru Polski;
f) Metamorfizm i diageneza.

Uczennice i uczniowie poznali bogate zbiory muzealne zgromadzone w postaci eksponatów skalnych przedstawiających surowce budowlane, rudy żelaza i metali kolorowych, surowce chemiczne, a także prześledzili zmiany jakie wywołuje metamorfizm. Wiele skamieniałości przewodnich i rekonstrukcja organizmów żyjących w minionych okresach dały możliwość poszerzenia wiedzy o dziejach Ziemi i ewolucji.
Projektowe warsztaty edukacyjne poświęcone były też alternatywnym źródłom energii i roli jaką one odgrywają we współczesnej gospodarce Polski i świata w dobie kurczących się zasobów konwencjonalnych surowców energetycznych. Na przykładzie Geotermii Mszczonowskiej beneficjentki i beneficjenci przekonali się jakie znaczenie mają niewyczerpywane źródła energii, które powinny być w większym stopniu wykorzystywane, jeśli świat ma się dalej rozwijać w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o co przecież powinien zabiegać każdy z nas i wszystkie narody świata.

Warsztaty edukacyjne w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku to nietypowa lekcja fizyki o promieniowaniu, promieniotwórczości i energetyce jądrowej.
  W nietypowej, bo niedostępnej dla ogółu szkół formie, podczas warsztatów edukacyjnych w dn. 19 i 27 kwietnia 2010 r. z uczniami i uczennicami klas II i III liceum profilowanego omawiana była istota promieniotwórczości, przedstawiane były jej własności i zastosowania. Oprócz wykładów ilustrowanych pokazami, możliwe było zwiedzanie tak szczególnych laboratoriów jądrowych, jak cyklotron C-30, pracownia półprzewodnikowych detektorów promieniowania jonizującego, pracownia ochrony środowiska. 
Wizyta w Ośrodku Atomistyki w Świerku stałą się zachętą do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu fizyki i techniki jądrowej, bez której trudno zrozumieć pochodzenie i naturę Wszechświata. Szczególną atrakcją ośrodka w Świerku jest możliwość zapoznania się z techniką reaktorową, w tym zwiedzenie jedynego w Polsce reaktora MARIA w Instytucie Energii Atomowej IEA. 
  Wykłady z pokazami odbywły się w salach stałej wystawy: ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA. W dobie „ekologicznego” patrzenia na otaczające nas środowisko i podejmowania akcji w rodzaju „Sprzątanie Świata”, odpady promieniotwórcze budzą w społeczeństwie emocje często niewspółmierne do realnego stopnia zagrożenia, w szczególności jeśli się je porówna z problemami uciążliwych dla otoczenia odpadów innego pochodzenia (jak „niezniszczalne” opakowania plastikowe czy odpady z przemysłu chemicznego). W naszym kraju ok. 90% unieszkodliwianych odpadów promieniotwórczych związane jest z ochroną zdrowia, gdyż metody izotopowe w medycynie stanowią ważną dziedzinę zarówno w diagnostyce, jak i w terapii. Akceptując te metody, jako ratujące zdrowie, a często życie, musimy pogodzić się z powstawaniem odpadów promieniotwórczych i zadbać o to, aby ich istnienie nie powodowało zagrożenia dla naszego zdrowia i dla czystości środowiska naturalnego człowieka. Wystawa przybliżyła beneficjentom problem powstawania, przetwarzania, i składowania odpadów promieniotwórczych oraz pokazała, w jaki sposób jest on rozwiązywany w Polsce i na świecie. Można się też było z niej nauczyć, jak wnikliwie powinno się opracowywać metody postępowania z różnorakimi odpadami, które stanowią nieodłączny, niestety, element naszej cywilizacji. 
  Ponadto wizyta w Ośrodku Atomistyki przybliżyła młodzieży jeden z największych problemów XXI wieku – SKĄD CZERPAĆ ENERGIĘ NIEZBĘDNĄ DLA PODTRZYMANIA I DALSZEGO ROZWOJU NASZEJ CYWILIZACJI? – ponieważ umożliwiła obejrzenie modelu elektrowni jądrowej, która miała być zbudowana w Żarnowcu, a zaniechanie budowy w latach 80-tych było wynikiem narastającego społecznego sprzeciwu zarówno wobec jakiejkolwiek instalacji jądrowej jak i wobec faktu, że była to inwestycja przewidująca wykorzystanie starego modelu reaktora produkcji radzieckiej. Plansze edukacyjne, prezentowane w hali, gdzie umieszczony jest model elektrowni, ilustrują obecną sytuację energetyczną Polski i świata, zachęcają do zastanowienia się nad zaletami i wadami obecnych i planowanych metod pozyskiwania energii. 

Istotną pomocą w zapamiętaniu i utrwaleniu informacji oraz pogłębianiu wiedzy są różnorakie materiały informacyjno-szkoleniowe, które nieodpłatnie są oferowane odwiedzającym: plakaty, broszury, spis literatury pomocniczej, odsyłacze do Internetu, z których oczywiście skorzystały nasze uczestniczki i uczestnicy.

  • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki

Dodatkowe wyrównawcze zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego i matematyki miały na celu stworzenie możliwości równego startu 15 uczennicom i 10 uczniom klasy I liceum. Zwiększenie ich motywacji do nauki, wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych, wzrost umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy tekstów oraz doskonalenie swoich umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych to cele szczegółowe realizowane podczas 60 godzin zajęć języka polskiego i 60 godzin zajęć z matematyki w każdej z 12 lub 13-osobowych grup.

  • Zajęcia kształcące umiejętności kluczowe z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, geografii, chemii, wiedzy o społeczeństwie i kulturze oraz z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy - certyfikat dla ucznia

Głównym celem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego (60 godzin w dwóch grupach uczennic i uczniów z klasy II LP), języka niemieckiego (60 godzin w grupie z klasy II LP), matematyki (60 godzin w dwóch grupach z klasy III LP), geografii (60 godzin w grupie z klasy III LP), chemii (60 godzin w grupie z klasy II LP), wiedzy o społeczeństwie (60 godzin w grupie z klasy III LP) i o kulturze (30 godzin w grupie z klasy II LP) oraz z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy (8 godzin w dwóch grupach klasy III LP) było wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie wyników nauczania z jednoczesnym dostosowaniem umiejętności uczniów do wymagań współczesnego świata, zwłaszcza do wymagań rynku pracy, u 16 uczennic i 9 uczniów klasy II liceum profilowanego oraz u 10 uczennic i 15 uczniów klasy III liceum profilowanego.
W projekcie osiągnięte zostały wynikające z celu głównego następujące cele szczegółowe: poprawienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych (w tym multimediów), poszerzenie kompetencji kluczowych (analiza i interpretacja tekstów źródłowych, posługiwanie się nowoczesna techniką informacyjną, rozwiązywanie problemów, łączenie i porządkowanie wiedzy, planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy), podwyższenie samooceny, motywacji, zdolności autoprezentacji i kreatywnego myślenia, wzmocnienie potencjału i świadomości własnej wartości zapobiegających wykluczeniu społecznemu, zwiększenie motywacji do działania poprzez grupowe rozwiązywanie problemów i publiczne prezentowanie własnych osiągnięć, podniesienie poziomu wiedzy i kontaktu z kulturą oraz umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności.

  • Wyposażenie szkoły

Współczesna edukacja wymaga stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych, dlatego zakupienie m.in.: telewizora, sprzętu audio-video (DVD/CD), aparatu fotograficznego, rzutnika multimedialnego, rzutnika folii, ekranu projekcyjnego, tablic białych suchościeralnych, laptopa z oprogramowaniem i drukarki oraz plansz edukacyjnych, filmów, przyrządów geometrycznych, kalkulatorów, podręczników, testów i repetytoriów znacznie uatrakcyjniły zajęcia projektowe oraz zwiększyły zainteresowanie uczniów.

  • Materiały dydaktyczne dla uczniów

Wraz z podpisaniem formularza rekrutacyjnego każdy z uczestników projektu otrzymał gadżet reklamowy w postaci linijki z kalkulatorem, opatrzonej logami Kapitału Ludzkiego i Unii Europejskiej.
Uczennice i uczniowie z klasy I liceum otrzymali ponadto podręczniki, zeszyty ćwiczeń i testy:
1. A. Śliwińska: Język polski. Repetytorium, PWN,
2. A. Śliwińska: Analiza i interpretacja tekstów literackich, PWN,
3. Z. Starownik, B. Welter: Język polski. Arkusze maturalne, PWN,
4. Nowe tablice: matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, biologia, chemia (oprawa twarda), PWN ParkEdukacja,
5. M. Karpiński, M. Dobrowolska, J. Lech: Matematyka I. Ćwiczenia dla liceum i technikum, GWO,
6. M. Karpiński, M. Dobrowolska, J. Lech: Matematyka II. Ćwiczenia dla liceum i technikum, GWO.

Uczestnicy zajęć projektowych z klasy II liceum profilowanego otrzymali poniższe podręczniki, testy i repetytoria:
1. T. Booth: Słownictwo angielskie do matury, PWN,
2. R. Brzozowski: Tablice gramatyczne z języka angielskiego, PWN,
3. Longman – repetytorium z języka angielskiego dla poziomu podstawowego,
4. P. Davies, T. Falla, M. Wieruszewska: Matura Solutions. Kurs przygotowujący do matury, Oxford University Press,
5. M. Ptak, A. Rink: Trening maturalny. Język niemiecki – poprawiona edycja, Langenscheidt,
6. M. Krzeczkowska, J. Loch: Szkolny przewodnik - Chemia, PWN ParkEdukacja,
7. B. Ostrowska: Twoja matura – chemia. Testy dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie, Piątek Trzynastego Łódź,
8. A. Kołodyński, K. J. Zarębski: Słownik adaptacji filmowych, Park Edukacja PWN,
9. T. Nyczek: Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych, Wydawnictwo Ezop.

Uczennice i uczniowie z klasy III liceum profilowanego weszli w posiadanie następujących pozycji książkowych:
1. E. Jakubas: Matematyka. Arkusze maturalne. Edycja 2009, PWN,
2. K. Gałązka, M. Borowska: Obowiązkowa matura z matematyki 2010. Zakres podstawowy, OPERON,
3. Praca zbiorowa: Atlas geograficzny. Liceum. Świat - Polska, PWN (oprawa twarda),
4. R. Domachowski, G. Młynarczyk, E. Pelle: Geografia. Zadania maturalne, PWN,
5. P. Krzesicki: Nowa matura. Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium, ParkEdukacja PWN.

Ramowy plan Dnia Języków Obcych, który odbył się w ZS-CEZiU im. M. Kopernika w dniu 28 kwietnia 2010 r. obejmował przedstawienia językowe w wersjach obcojęzycznych, prezentacje połączone z degustacją tradycyjnych potraw niemieckich, wystawę prac uczniów prezentującą najznakomitsze budowle Rawy Mazowieckiej i okolicy w języku angielskim oraz konkursy przedmiotowe z języka angielskiego i niemieckiego.
W konkursie z języka angielskiego wzięło udział 16 uczennic i 9 uczniów klasy II liceum profilowanego, natomiast w konkursie z języka niemieckiego 10 uczennic i 2 uczniów tej klasy. Nagrodami w konkursie były repetytoria i testy językowe, które uczniowie będą mogli wykorzystać w dalszym toku nauki.
Oprócz konkursów językowych w szkole odbyły się: Szkolny Konkurs Ekologiczny (III edycja), Szkolny Konkurs Matematyczny i Konkurs Kopernikański z okazji Dnia Patrona Szkoły. We wszystkich konkursach swój udział w znaczący sposób zaznaczyły uczennice i uczniowie liceum profilowanego, bo spośród 36 bezpośrednich uczestników tych form rywalizacji, 9 zostało laureatami.
Beneficjenci Ostateczni brali ponadto udział w konkursach pozaszkolnych, m.in.: w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

  • biuro projektu

****************************************************************************************

Wszystkie pozaszkolne warsztaty edukacyjne odbyte przez uczennice i uczniów w ramach projektu „Dobry start - lepsze jutro uczniów liceum profilowanego” miały charakter interdyscyplinarny – łączyły ze sobą i wzajemnie uzupełniały treści wielu dziedzin nauki i techniki, pozwalały na lepsze zrozumienie treści zapisanych w podręcznikach
i realizowanych na szkolnych zajęciach projektowych, wyrównujących braki i podnoszących kompetencje kluczowe, jak i podczas realizacji treści nauczania przedmiotów nie objętych projektem. Bezpośredni kontakt BO z eksponatami, modelami, technologiami, przyrodą i kulturą sprawiał, że wiedza była bardziej przyswajalna, należy też sądzić, że będzie ona trwała i przyniesie korzyści w szeroko rozumianej przyszłości uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie.