zaloguj się   
SmodCMS

Szkoła dla rynku pracy

Witaj na stronie
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

Szkoła nasza realizuje projekt:

"Szkoła dla rynku pracy"

Projekt oraz strona współfinansowany
przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
SZKOŁA DLA RYNKU PRACY


Czas realizacji: 01.07.2014- 30.06.2015

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Celem projektu jest podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 350 uczniów i uczennic kształcących się w 7 kierunkach technikum w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  1. .Dodatkowe zajęcia zawodowe dla kierunków: technik pojazdów samochodowych, kucharz, kelner, t. żywienia i usług gastronomicznych, t. handlowiec, t. hotelarstwa, t. informatyk.
  2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie j. polskiego matematyki i j. obcych.
  3. Staże zawodowe i zajęcia wyjazdowe, w tym wycieczki i praktyki zawodowe pozwalające poznawać aktualne rozwiązania stosowane w branży związanej z kształconym zawodem.
  4. Kursy dodatkowe ukierunkowane na podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia na stanowiskach: kucharz, barista, kelner, barman, operator wózka widłowego, spawacz, pracownik biura, pracownik magazynu, projektant stron www.
  5. Kluby zainteresowań: Motoryzacyjny, Obsługi Konsumenta i Przedsiębiorcy - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych
  6. Akademia kompetencji: w tym zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, sportowe, warsztaty interaktywne teatralne i filmowe służące podniesieniu świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji społecznych i obywatelskich.

W RAMACH PROJEKTU ZYSKUJĄ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT TECHNODYDAKTYCZY PRACOWNIE: GASTRONOMICZNA, OBSŁUGI KONSUMENTA, SAMOCHODOWA
ORAZ PRACOWNIA INFORMATYCZNA i HOTELARSKA

Uczestnicy projektu otrzymują
materiały dydaktyczne
do zajęć zawodowych i dydaktyczno-wyrównawczych

Udział w projekcie jest nieodpłatny dla uczestnika

WKŁAD WŁASNY ZAPEWNIA STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46

tel. 46 815 4141 http://sdrp.rawa-kopernik.pl/