zaloguj się   
SmodCMS

Mechatronik - zawód przyszłości

Witaj na stronie
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

Szkoła nasza realizuje projekt:

"Mechatronik - zawód przyszłości"

Projekt oraz strona współfinansowany
przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
zaprasza absolwentów gimnazjów: dziewczęta i chłopców
do kształcenia w zawodzie

TECHNIK MECHATRONIK

Realizowanego w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym:

MECHATRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Czas realizacji: 1.04.2011 – 31.03.2013
Wartość projektu: 1 068 000,00
  Liczba uczestników: 30
Wnioskodawca: Powiat Rawski/ZS-CEZiU

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia w ZSCEZiU do wymagań rynku pracy poprzez wprowadzenie nowego kierunku kształcenia technik mechatronik, wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz wzrost umiejętności kluczowych 30 uczniów i uczennic w oparciu o rozwiązania partnera z Niemiec.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Współpraca ponadnarodowa
  • Spotkania robocze przedstawicieli partnerów: szkoły polskiej - 
   ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej oraz szkoły niemieckiej – Berufsschulzentrum
     w Dessau-Roßlau
  • Wyjazd uczniów na 2-tygodniowy staż językowy do Niemiec
  • Wyjazd uczniów na 1-tygodniowy staż zawodowy do Niemiec
 • Internetowa Platforma Komunikacyjna służąca wymianie informacji oraz nauce języka niemieckiego
 • Organizacja i realizacja kształcenia w zawodzie technik mechatronik wg modułowego programu nauczania dla zawodu
  • Wyjazdy na zajęcia zawodowe w ramach modułu „Podstawy Mechatroniki” 
   do ŁCDNiKP w Łodzi (zajęcia 9 godzinne raz tygodniu w pierwszym roku nauki)
  • Współpraca z partnerem projektu „ HERCO” Sp.z o. o.- organizacja i prowadzenie tygodniowych praktyk zawodowych
  • Wycieczki zawodowe do: Firmy BSH w Warszawie, Zakładu Automatyki Przemysłowej w Toruniu, Firmy DELL w Łodzi, Firmy METALBUD-NOWICKI
 • Zajęcia dodatkowe z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, zajęcia sportowe oraz z przygotowania zawodowego

W RAMACH PROJEKTU POWSTAJE PRACOWNIA MECHATRONIKI WYPOSAŻONA W KOMPUTERY ZE SPECJALISTYCZNYM OPROGRAMOWANIEM CAD/CAM/CNC/PAP ORAZ STANOWISKA EGZAMINACYJNE DLA ZAWODU TECHNIK MECHATRONIK

W pierwszym roku nauki zapewniamy
komplet materiałów dydaktycznych
do realizacji zajęć z j. polskiego, j. niemieckiego, matematyki
oraz przygotowania zawodowego dla każdego ucznia.
Podczas wszystkich wyjazdów zapewniamy opiekę i wyżywienie

Udział w projekcie jest nieodpłatny dla uczestnika


WKŁAD WŁASNY ZAPEWNIA STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ

WARUNKIEM UDZIAŁU W PROJEKCIE  JEST ZŁOŻENIE PISEMNEGO ZGŁOSZENIA 
ORAZ UDZIAŁ W BADANIACH PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW DO ZAWODU TECHNIK MECHATRONIK 

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46
tel. 46 815 4141
 http://mechatronik.rawa-kopernik.pl/