Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Człowiek – najlepsza inwestycja

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do  edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

DOBRY START – LEPSZE JUTRO
UCZNIÓW LICEUM PROFILOWANEGO

 

Jeżeli jesteś uczniem Liceum Ogólnokształcącego lub Profilowanego
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
i chcesz:

* uzupełnić braki z poprzednich etapów edukacyjnych,

* rozwinąć swoje indywidualne zainteresowania i umiejętności,

* lepiej przygotować się do matury i dalszej edukacji,

* zwiększyć swoje szanse na rynku pracy

weź udział w:

* zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, geografii, chemii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze oraz zajęciach motywacyjnych i o rynku pracy,

* atrakcyjnych szkolnych i pozaszkolnych warsztatach edukacyjnych
o różnorodnej tematyce.

Otrzymasz na własność bezpłatne materiały dydaktyczne.

Udział w projekcie nieodpłatny !!!

                                      Zapraszamy !!!

Skontaktuj się z biurem projektu w ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Maz., tel/fax 046 815 41 41, www.rawa-kopernik.pl, e-mail: admin@rawa-kopernik.pl.

 

 

PLAKAT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO