zaloguj się   
SmodCMS

Zyskaj więcej w szkole zawodowej

Witaj na stronie
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

Szkoła nasza realizuje projekt:

"Zyskaj więcej w szkole zawodowej"

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt oraz strona współfinansowany
 jest przez Unię Europejską.

Priorytet IX
Działanie 9.2
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Rawski/Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
Adres wnioskodawcy: Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Numer wniosku KSI: WND-POKL.09.02.00-10-048/10
Numer kancelaryjny: POKL/I/9.2/10/22
Realizator projektu: Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
Czas realizacji: 1.01.2011 – 31.12.2012

Kluczową przesłanką do realizacji projektu jest potrzeba wspierania młodzieży w dążeniu do wszechstronnego rozwoju i podniesienia zdolności do zatrudnienia. Organizowanie różnorodnych zajęć, kursów i wycieczek a także wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie nauki. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym i podniesienia motywacji do pracy nad sobą i osiągania wyższych wyników w nauce.


Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności kształcenia oraz zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów kształcących się w kierunkach mechanicznych, żywieniowych i handlowych w Zespole Szkół – CEZiU w Rawie Mazowieckiej.


Cele szczegółowe:

I. Wzrost umiejętności sprawdzanych na egzaminie zawodowym

II. Poprawa średnich wyników w nauce przedmiotów zawodowych

III. Wzrost atrakcyjności kształcenia w ZS-CEZiU.

IV. Poszerzenie kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskiego i matematyki

V. Wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów i uczennic poprzez organizację wycieczek dydaktycznych.

VI. Zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia

VII. Rozwój zainteresowań młodzieży poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych oraz akademii sportu

IX. Poszerzenie kompetencji informatycznych poprzez wdrożenie szkolnej platformy e-learningowej 

Grupę docelową stanowi 903 uczniów ZS-CEZiU, pochodzących z Rawy Maz. i okolic. Są to uczniowie klas I, II i III zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniowie klas I, II, III i IV technikum kształcący się w kierunkach żywieniowych, mechanicznych i handlowych.

Działania

1. Dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego
Zajęcia teoretyczne będą prowadzone dla uczennic/niów kl. II, III i IV technikum kształcącym w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanik,
 • technik ochrony środowiska,
 • technik handlowiec,
 • kelner,
 • technik organizacji usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa.

Zajęcia praktyczne są przewidziane dla uczennic/niów kl. II i III zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach:

 • kucharz małej gastronomii, 
 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń.

2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

3. Wycieczki dydaktyczne służące podniesieniu świadomości i ekspresji kulturalnej

4. Kursy dodatkowe:

 • kurs barmański-podstawowy  
 • kurs barmański-Flair
 • kurs kelnerski
 • kurs carvingu
 • kurs dla operatora wózków widłowych
 • kurs obsługi programu Solid Edge
 • kurs spawania 

5.Kluby zainteresowań- zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych, rozwijające zainteresowania uczennic i uczniów. Zaplanowano zajęcia w ramach klubów: Mechanika, Żywieniowca i Handlowca

6. Akademia sportu to zajęcia sportowe adresowane dla chętnych dziewcząt i chłopców.

 Zajęcia będą prowadzone z zakresu:

 • erobic,
 • fitball,
 • step,
 • kyokushinkai. 

7. Szkolna platforma e-learningowa.