zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"Dobry start – lepsze jutro uczniów liceum profilowanego"
realizowanym
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie „Dobry start – lepsze jutro uczniów liceum profilowanego” oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Wnioskodawca – Powiat Rawski / Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.
  • Biuro projektu – pokój nr 15 w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka.
  • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
  • Beneficjent Ostateczny – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.
  • Grupa Docelowa – osoby objęte wsparciem w projekcie.
  • Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: koordynator, asystent koordynatora, których zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.


§ 2
Informacje o projekcie

 1. Projekt pod nazwą „Dobry start – lepsze jutro uczniów liceum profilowanego” realizowany jest w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka . 
 2. 2. Biuro projektu znajduje się w budynku ZS–CEZiU przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej – pokój 15.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Projekt zakłada objęcie wsparciem 75 Beneficjentów Ostatecznych, wyłonionych w drodze rekrutacji spośród uczniów klas: I liceum ogólnokształcącego, II-III liceum profilowanego.
 5. Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku.
 6. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
 7.  Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Wnioskodawca projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.
 8. W projekcie zaplanowano następujące działania:
  • Zajęcia pozalekcyjne: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki;
  • ajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (poszerzające wiedzę i umiejętności) języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, świadomości i ekspresji kulturalnej, feryjne 5 dniowe warsztaty teatralno - plastyczne
  • Pozaszkolne warsztaty edukacyjne (Piastowski szlak, Bliżej sztuki, Elektrownia jądrowa, Muzeum Ziemi)
  • oradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe.
 9. W projekcie przewidziano:
  • pokrycie kosztów realizacji wszystkich działań,
  • zapewnienie materiałów dydaktycznych,
  • zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji zajęć.


§ 3
Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych:
  • typ szkoły - kandydat jest uczniem liceum profilowanego lub ogólnokształcącego w ZS–CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej;
  • kolejność zgłoszenia;
  • miejsce zamieszkania na terenie woj. łódzkiego;
  •  wyniki w nauce potwierdzone testem diagnozującym;
  • chęć uczestnictwa w projekcie;
  • podpisanie deklaracji uczestnictwa;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
  • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, każdorazowo potwierdzanego własnoręcznym podpisem na liście obecności (dopuszczalna ilość nieobecności wynosi 20 % w stosunku do ilości zrealizowanych zajęć);
  • brania udziału w badaniach ankietowych prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu;
  • usprawiedliwiania wszystkich nieobecności .
 3. Beneficjent Ostateczny ma prawo do :
  • zgłaszania uwag i oceny zajęć w których uczestniczy,
  • trzymania materiałów dydaktycznych,
  • o rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. długotrwała choroba).
 4. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w zajęciach objętych projektem z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Wnioskodawca zobowiązuje Beneficjenta Ostatecznego do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych.


§ 4
Rekrutacja kandydatów

 1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym m.in. z zasadą równości płci.
 2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez:
  • dystrybucję informacji o rekrutacji oraz formularzy zgłoszeń poprzez ogłoszenia w szkole i na stronie internetowej;
  • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych;
  • weryfikację zgłoszeń w oparciu o przyjęte kryteria (w tym testy diagnozujące) i kolejność zgłoszeń;
  • wybór Grupy Docelowej i utworzenie listy rezerwowej;
  •  informowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do grupy docelowej – ustnie i na tablicy ogłoszeń projektu.
 3. W przypadku nie stawienia się kandydata na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej.
 4. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:
  • deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.
 6. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 15.09.2009 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.rawa–kopernik.pl
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu .
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

www.efs.gov.pl     www.mrr.gov.pl     www.funduszestrukturalne.gov.pl