zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Branżowa Szkoła I stopnia - Kucharz małej gastronomii

Przygotowujesz potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia; oceniasz i dobierasz surowce i półprodukty, dokonujesz ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządzasz kalkulację potraw i napojów, obliczasz ich wartość energetyczną; wydajesz przygotowane potrawy dbając o ich estetyczne wykończenie.

Zadania zawodowe

 • obliczanie wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i potraw;
 • dokonywanie jakościowej i organoleptycznej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw
 • dokonywanie oceny produktów i napojów pod względem towaroznawczym i ich przydatności kulinarnej;
 • właściwe dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów i oszczędne gospodarowanie nimi;
 • przygotowywanie podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania oraz w zależności od sposobu ich podawania;
 • sporządzanie kalkulacji potraw i napojów;
 • dokonywanie obróbki wstępnej i cieplnej surowców odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami;
 • wykończanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wykonanych potraw i napojów;
 • konserwowanie maszyn i urządzeń;
 • stosowanie zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego

Typowymi miejscami pracy kucharza małej gastronomii są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz małej gastronomii może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.


SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 1. dobry stan zdrowia,
 2. zainteresowanie zawodem,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. życzliwość, uprzejmość,
 5. uczciwość.