zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa

Klasy wielozawodowe

Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania również innych zawodów usługowych typu: fryzjer, krawiec, elektryk, lakiernik, blacharz samochodowy, stolarz, rzeźnik wędliniarz, fotograf, i inne.

Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w rzemieślniczych zakładach pracy, zaś wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego w kraju. Nauka trwa 3 lata, w czasie których młodzież pogłębia swoje umiejętności zawodowe.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu – pracownika szkoły
Walorami systemu kształcenia w klasach wielozawodowych są:

  • zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,
  • uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy i przygotowuje go do radzenia sobie na rynku pracy,
  • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności
  • tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i pracodawcą, mających istotne znaczenie dla harmonijnej współpracy i realizacji programu nauczania oraz przyszłej pracy.

Charakterystyka zawodów:

Fryzjer
Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Absolwenci 3-letniej szkoły zawodowej tej specjalności mają przygotowanie do pracy w zakładach i salonach fryzjerskich. Dzięki posiadanym umiejętnościom mogą również prowadzić własne zakłady usługowe tej branży
W trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu technologii fryzjerskiej, rysunku zawodowego i higieny zawodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w olsztyńskich zakładach i salonach fryzjerskich.

Elektryk
Praca elektryka polega na montażu i demontażu sieci elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych i kontroli ich pracy. W zależności od zdobytego wykształcenia i zajmowanego stanowiska obowiązki i zakres czynności elektryka mogą się różnić.
Elektryk układa kable i podłącza urządzenia elektryczne (np. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne), a następnie czuwa nad ich poprawną pracą. Elektryk może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.

Blacharz samochodowy
Charakterystyka: naprawa, dorabianie i montaż elementów karoserii do środków transportu. Naprawa podzespołów i części środków transportu wykonanych z blachy. Wykonywanie i regeneracja chłodnic i nagrzewnic. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

Lakiernik
Charakterystyka: lakierowanie nadwozi i podwozi środków transportu. Przygotowywanie podwozia pod lakier. Antykorozyjne zabezpieczanie środków transportu. Renowacja powłok lakierniczych. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

Fotograf
Charakterystyka: wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych itp. Wykonywanie fotokopii. Wykonywanie prac powierzonych. Sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp. Wytwarzanie wyrobów techniką fotografowania (np. bajki, zestawy przeźroczy itp.)

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Charakterystyka: wykonanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz urządzeń. Czyszczenie wykonanej instalacji i zabezpieczenie jej przed korozją, a w razie potrzeby położenie izolacji termicznej. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

Stolarz
Charakterystyka: wytwarzanie, naprawa, renowacja i konserwacja mebli z drewna i z udziałem innych materiałów oraz wykonywanie części drewnianych do mebli o mieszanym wykonawstwie. Wytwarzanie i naprawa stolarki budowlanej z drewna i materiałów drewnopochodnych. Wyrób trumien. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i kiosków. Usługowa stolarka i obróbka drewna. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

Wulkanizator
Charakterystyka: naprawa wszelkiego rodzaju opon i dętek, bieżnikowanie i kolcowanie opon, montaż i demontaż opon oraz ich wyważanie, naprawa wszelkich wyrobów z gumy , w tym zabawek i artykułów sanitarnych, wykonywanie klejów do gumy.

Rzeźnik wędliniarz
Charakterystyka: klasyfikacja żywca i przygotowanie do uboju. Ubój zwierzęt rzeźnych i drobiu. Obróbka poubojowa. Rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa. Przygotowywanie mięsa do produkcji przetworów. Wytwarzanie wędzonek, wędlin i wyrobów wędliniarskich. Usługowy ubój zwierząt rzeźnych i drobiu oraz ich rozbiór.