RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_23

 Rawa Mazowiecka: Realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Numer ogłoszenia: 18018 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawa-kopernik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zespół-szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2/11 2. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 2.1. PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH ZAWODOWYCH dla uczniów klas II, III i IV technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilości 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdej grupy. Zajęcia służyć będą podniesieniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Część 1 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 1 klasa II) Część 2 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 2 klasa II) Część 3 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa3 klasa III/II) Część 4 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 4 klasa III) Część 5 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 5 klasa IV/III) Część 6 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 6 klasa IV) Część 7 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 7 klasa IV) Część 8 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 1 klasa II) Część 9 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 2 klasa II/III) Część 10 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 3 klasa III/IV) Część 11 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 1 klasa II) Część 12 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 2 klasa III) Część 13 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 3 klasa III/IV) Część 14 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 1 klasa II) Część 15 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 2 klasa II) Część 16 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 3 klasa III/II) Część 17 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 4 klasa III) Część 18 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 5 klasa IV) Część 19 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 1 klasa II/III) Część 20 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 2 klasa IV/III) 2.2. PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH dla uczniów klas I/II, III/IV technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wpisane w zadanie 2 w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilości 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdej grupy liczącej 10 - 15 osób). Zajęcia rozwijać będą umiejętności kluczowe. Część 21 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum) Część 22 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum) Część 23 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum) Część 24 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum) Część 25 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego (klasy I - IV technikum) Część 26 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego (klasy I - IV technikum) Część 27 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka rosyjskiego (klasy I - IV technikum) 2.3. PROWADZENIE ZAJĘĆ W KLUBACH ZAINTERESOWAŃ dla uczniów technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 5 projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilości 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdego klubu. Zajęcia będą rozwijać zainteresowania zawodowe uczniów oraz przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych. Część 28 - zajęcia w ramach Klubu Technika Część 29 - zajęcia w ramach Klubu Obsługi Konsumenta Część 30 - zajęcia w ramach Klubu Przedsiębiorcy Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych części zamówienia ujęty został w załączniku nr 5 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6, 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia; b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek, jeśli wykaże iż: Dla wszystkich części zamówienia: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe zgodne częścią zamówienia b) posiada uprawnienia pedagogiczne, c) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szkole dla młodzieży, d) posiada co najmniej roczne doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych w ramach projektów POKL. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym warunek ten będzie spełniony przez każdego z Wykonawców.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek, jeśli wykaże iż: Dysponuje co najmniej 1 osobą dla każdego rodzaju zajęć zdolną do wykonania zamówienia oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe zgodne częścią zamówienia b) posiada uprawnienia pedagogiczne, c) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szkole dla młodzieży, d) posiada co najmniej roczne doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych w ramach projektów POKL. nie podlegającą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym warunek ten będzie spełniony przez każdego z Wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty wspólnej wykonawców dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ. 3. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie osób wymienionych w załączniku nr 6 takich jak: dyplomy, zaświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty (odpowiednio do zapisów zawartych w wykazie osób).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie terminu wykonania umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe; d) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia bądź koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, bądź zmiany te będą spowodowane zmianami w przepisach prawa. e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r.) Zamawiający zastrzega sobie natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rawa-kopernik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 sekretariat - do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Kompetencje dla przyszłości realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. Załącznik 1 - oferta
  3. Załącznik 2 -  oświadczenie wykonawcy
  4. Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy
  5. Załącznik 4 - umowa
  6. Załącznik 5 - szczegółowy opis zamówienia
  7. Załącznik 6 - wykaz osób

Załączniki w formacie doc do pobrania

_______________________________________________________

Numer ogłoszenia: 18046 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18018 - 2013 data 11.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, fax. 46 815 41 41.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: Część 1 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 1 klasa II) Część 2 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 2 klasa II) Część 3 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa3 klasa III/II) Część 4 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 4 klasa III) Część 5 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 5 klasa IV/III) Część 6 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 6 klasa IV) Część 7 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 7 klasa IV) Część 8 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 1 klasa II) Część 9 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 2 klasa II/III) Część 10 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 3 klasa III/IV) Część 11 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 1 klasa II) Część 12 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 2 klasa III) Część 13 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 3 klasa III/IV) Część 14 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 1 klasa II) Część 15 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 2 klasa II) Część 16 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 3 klasa III/II) Część 17 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 4 klasa III) Część 18 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 5 klasa IV) Część 19 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 1 klasa II/III) Część 20 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 2 klasa IV/III).
W ogłoszeniu powinno być: Część 1 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 1 klasa II/II)* Część 2 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 2 klasa II/II)* Część 3 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 3 klasa III/II)* Część 4 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 4 klasa III/III)* Część 5 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 5 klasa IV/III)* Część 6 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 6 klasa IV/IV)* Część 7 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 7 klasa IV/IV)* Część 8 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 1 klasa II/II)* Część 9 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 2 klasa II/III)* Część 10 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 3 klasa III/IV)* Część 11 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 1 klasa II/II)* Część 12 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 2 klasa III/III)* Część 13 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 3 klasa III/IV)* Część 14 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 1 klasa II/II)* Część 15 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 2 klasa II/II)* Część 16 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 3 klasa III/II)* Część 17 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 4 klasa III/III)* Część 18 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 5 klasa IV/IV)* Część 19 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 1 klasa II/III)* Część 20 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 2 klasa IV/III)* *zapis pokazuje układ klas w odniesieniu do roku szkolnego 2012-2013/2013-2014.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty wspólnej wykonawców dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ. 3. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie osób wymienionych w załączniku nr 6 takich jak: dyplomy, zaświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty (odpowiednio do zapisów zawartych w wykazie osób)..
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty wspólnej wykonawców dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ. 3. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), 4. Oświadczenie o zatrudnieniu i zaangażowaniu godzinowym w ramach innych projektów finansowanych w ramach POKL, jak również w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w tym oświadczenie, że łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych w terminie wykonania umowy nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie osób wymienionych w załączniku nr 6 takich jak: dyplomy, zaświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty (odpowiednio do zapisów zawartych w wykazie osób)..Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 11.01.2013
Podpisał: Grażyna Kowalik
Dokument z dnia: 11.01.2013
Dokument oglądany razy: 4 608