RSS
A A A
SmodBIP

Praca

NABÓR 1/2009

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO
Samodzielnego referenta ds. kadr
Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz.U.2008, nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2009 nr 50, poz. 398).

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ –CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. KADR


1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół –Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 nr tel: 046 8154141
2. Wymiar czasu pracy: etat
3. Określenie stanowiska urzędniczego: Samodzielny referent ds. kadr
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
I. Wymagania niezbędne
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
• wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 – letni staż pracy lub średnie z co najmniej 4 - letnim stażem pracy.
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

II. Wymagania pożądane:
• biegła obsługa komputera (m. in. Pakiet MS Office, Płatnik)
• praktyczna znajomość przepisów prawa w szczególności: Kodeksu Pracy, Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela
• otwartość, samodzielność
• umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
• umiejętność prawidłowego organizowania własnej pracy oraz współpracy w zespole
• rzetelność, dokładność i punktualność

III. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje:
• prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,
• prowadzenie dokumentacji kadrowej,
• ustalanie uprawnień do świadczeń pracowniczych w tym:
urlopów, ekwiwalentów za urlop
nagród jubileuszowych
dodatku za wysługę lat
zasiłków na zagospodarowanie
urlopów na poratowanie zdrowia
odpraw emerytalnych,
• wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności
• kompletowanie dokumentów na emerytury i renty
• prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej spraw kadrowych
• prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi -zgłaszanie pracowników do ZUS-u przy pomocy programu Płatnik
• przygotowywanie zmian do wynagrodzenia pracowników – współpraca z księgowością
• wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora szkoły należą do kompetencji.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV i list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,
4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. do dnia 04 stycznia 2010r. w sekretariacie Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im.Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46
z opisem: „NABÓR NA STANOWISKO - SAMODZIELNY REFERENT
DS. KADR”,
na adres : ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
96-200 RAWA MAZOWIECKA, UL.ZWOLIŃSKIEGO 46
V. Inne informacje

1. Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (468154141)
3. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e – mail.

DYREKTOR
Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
w Rawie Mazowieckiej
mgr Radosław Kaźmierczak

NABÓR 2/2009

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO
referenta ds. płac
Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz.U.2008, nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2009 nr 50, poz. 398).

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ –CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENTA DS. PŁAC


1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół –Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 nr tel: 046 8154141
2. Wymiar czasu pracy: etat
3. Określenie stanowiska urzędniczego: referent ds. płac
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
I. Wymagania niezbędne
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
• wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

II. Wymagania pożądane:
• biegła obsługa komputera (m. in. Pakiet MS Office, Płatnik)
• praktyczna znajomość przepisów prawa w szczególności: Kodeksu Pracy, Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela
• otwartość, samodzielność
• umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
• umiejętność prawidłowego organizowania własnej pracy oraz współpracy w zespole
• rzetelność, dokładność i punktualność

III. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje:
• prowadzenie dokumentacji związanej z płacami – sporządzanie list płac oraz całej dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń
• rozliczania z Urzędem Skarbowym – związane z płacami
• prowadzenie dokumentacji świadczeń pracowniczych z ubezpieczenia społecznego
• prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi oraz deklaracji rozliczeniowej przy pomocy programu Płatnik
• wykonywanie innych poleceń Dyrektora szkoły i Głównej księgowej związanych z pracą na stanowisku referenta ds. płac
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV i list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,
4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do naboru i klauzula o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. do dnia 04 stycznia 2010r. w sekretariacie Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im.Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46
z opisem: „NABÓR NA STANOWISKO – REFERENT DS. PŁAC”
na adres : ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
I USTAWICZNEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
96-200 RAWA MAZOWIECKA, UL.ZWOLIŃSKIEGO 46
V. Inne informacje

1. Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (468154141)
3. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e – mail.

DYREKTOR
Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
w Rawie Mazowieckiej
mgr Radosław KaźmierczakOpublikował: Radosław Kaźmierczak
Publikacja dnia: 29.01.2003
Podpisał: Radosław Kaźmierczak
Dokument z dnia: 22.12.2009
Dokument oglądany razy: 6 931