RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie linku do dokumentu pismo_do_wykonawcow_14.11.2016.pdf

ogłoszenie_48


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip/


Ogłoszenie nr 337146 - 2016 z dnia 2016-11-06 r.
Rawa Mazowiecka: Realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do kariery w branży samochodowej” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Krok do kariery w branży samochodowej” nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 18809600000, ul. ul. Zwolińskiego 46, 96200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail , faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (URL): http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zwolińskiego 46

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do kariery w branży samochodowej” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do kariery w branży samochodowej” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe Część 1 KURS SPAWANIA Kurs spawania metodą TIG łącznie z egzaminem państwowym, dającym możliwość uzyskania uprawnień spawacza. Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą TIG. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 6 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 160 godzin/grupę-Razem 960 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016, 3 grupy w roku 2017 i 2 grupy w roku 2018) Część 2 KURSY NAUKI I DOSKONALENIA JAZDY MODUŁ A Kurs kwalifikacja wstępna pełna w zakresie bloku programowego kat C1, C1+E, C, C+E Celem kursu jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu będą mogli w ramach projektu uczestniczyć w kursie na prawo jazdy kategorii C. Realizacja zajęć teoretycznych kursu (195godz./edycję) w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 280 godzin/grupę-Razem 560 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018) MODUŁ B Kurs prawo jazdy kat. B Kurs ten jest niezbędnym elementem przygotowania do przyszłej pracy w kierunkach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. Zamawiający przewiduje utworzenie 4 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 60 godzin/grupę-Razem 240 godzin dydaktycznych. Realizacja zajęć teoretycznych kursu (30godz./edycję) w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016, 2 grupy w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018) MODUŁ C Kurs prawo jazdy kat. C Realizacja zajęć teoretycznych kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 50 godzin/grupę-Razem 100 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). Szkolenie kwalifikacja wstępna i kurs prawa jazdy kat C stanowią łącznie wymóg niezbędny do zdobycia uprawnień przez UP do kierowania samochodami ciężarowymi. MODUŁ D Kurs Akademia bezpiecznej i ekonomicznej jazdy Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji uczestników z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia samochodu i technik ekonomicznej jazdy. Zamawiający przewiduje utworzenie 4 grup szkoleniowych 10 osobowych, Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 5 godzin zajęć teoretycznych na grupę oraz 10 godzin praktycznych/uczestnika. Realizacja zajęć teoretycznych kursu (5godz./edycję) w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016, 2 grupy w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ 2.Kursy mają służyć zdobyciu dodatkowych kompetencji przez uczestników projektu zwiększających ich szanse na rynku pracy. 3.Zajęcia w ramach kursów będą się odbywać w weekendy, ferie, wakacje ewentualnie w dni nauki w szkole popołudniami po zakończeniu zajęć lekcyjnych przez uczestników kursu. 4.Zakres usługi obejmuje: a)zapewnienie kadry dydaktycznej w postaci wykładowców/instruktorów posiadających zasób wiedzy, wymagane uprawnienia, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu, b)przeprowadzenia zajęć teoretycznych w ilości podanej w załączniku nr 1 w siedzibie Zamawiającego, c)opracowanie szczegółowego programu kursu, d)przygotowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu, e)prowadzenie dokumentacji kursu oznakowanej zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. (listy obecności uczestników, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne) i jej przekazanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni kalendarzowych od zakończenia kursu. f)przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy uczestników lub egzaminu wewnętrznego na zakończenie każdej edycji kursu. g)zorganizowanie egzaminu zewnętrznego-państwowego na zakończenie kursów w części 1 oraz w modułach A, B, C w części 2. h)przygotowanie i wydanie w terminie do 3 dni kalendarzowych od zakończenia kursu zaświadczeń/ certyfikatów o ukończeniu kursu dla uczestników, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, i)sfinansowania pierwszego przystąpienia uczestnika kursu do egzaminu zewnętrznego/państwowego, teoretycznego i praktycznego w części 1 oraz w modułach A, B, C w części 2. j)zapewnienie materiałów zużywalnych w ilościach wystarczających dla każdego uczestnika zajęć praktycznych, k)zapewnienie innych warunków realizacji kursu w tym: badań lekarskich, badań psychologicznych, ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, l)zapewnienie innych warunków realizacji kursu w tym: odzieży roboczej/ochronnej w przypadku części 1 m)pokrycie kosztów dojazdu uczestników kursów w przypadku, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia zajęć praktycznych lub egzaminu poza Rawą Mazowiecką, n)poinformowanie uczestników o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:80310000-0, 80530000-8, 80500000-9, 80411200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co podstawowe o wartości zamówień stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego,
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/09/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) SIWZ jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy oraz: •w przypadku części 1 atest na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa zgodnie z „Wytycznymi W-14/IS-41 Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach”, •w przypadku części 2 MODUŁ A,B,C wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia zgodnie z art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U. Z 2013. poz 1414 z póź. zmianami). •w przypadku części 2 MODUŁ D wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego. Podstawa prawna: art. 112 ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a)w zakresie zdolności technicznej - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia w tym: Kurs spawania metodą TIG: baza sprzętowa do szkolenia praktycznego zgodnie z wymaganym przepisami atestem, wyposażona w spawarkę TIG wraz z osprzętem i materiałami dodatkowymi oraz odpowiednia ilość materiałów zużywalnych niezbędnych do nauki praktycznej. Kurs kwalifikacja wstępna: pojazdy do prowadzenia szkolenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym dla pojazdów stosowanych do szkolenia i egzaminowania, być wyposażone w : system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu, system kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy. W pojazdach używanych podczas szkolenia z jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa) powinna istnieć możliwość wyłączenia przez instruktora tych systemów. Kurs prawa jazdy kat. B: pojazdy odpowiadające wymaganiom określonym dla danej kategorii prawa jazdy zgodnie z art. 24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz plac manewrowy. Kurs prawa jazdy kat. C: pojazdy odpowiadające wymaganiom określonym dla danej kategorii prawa jazdy zgodnie z art. 24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz plac manewrowy. Kurs Akademia bezpiecznej jazdy: pojazdy w pełni sprawne technicznie wyspecjalizowane, certyfikowany tor szkoleniowy, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013 r, poz. 91). b)w zakresie zdolności zawodowej - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą brały udział w wykonaniu zamówienia spełniającymi niżej wymienione warunki przewidziane dla danej części/modułu: Część 1 KURS SPAWANIA Kurs spawania metodą TIG: •osoba/y prowadzące praktyczną naukę spawania (instruktorzy) posiadają uprawnienia spawacza potwierdzone ważnym świadectwem egzaminu spawacza według normy PN - EN 287-1 lub PN - EN ISO 9606 w metodzie spawania i grupie materiałowej w której będą szkoliły (aktualną książeczkę spawacza), •co najmniej jedna osoba posiada minimum 5 letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu kursów dla młodzieży, w tym co najmniej trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. Część 2 KURSY NAUKI I DOSKONALENIA JAZDY MODUŁ A Kurs kwalifikacja wstępna pełna w zakresie bloku programowego kat C1, C1+E, C, C+E •trener-wykładowca posiada przeszkolenie z zakresu obsługi systemu specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia udokumentowane odpowiednim aktualnym certyfikatem trenera-wykładowcy. •trener-wykładowca, który prowadzi kurs przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, jest wpisany na listę trenerów/wykładowców w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim MODUŁ B Kurs prawo jazdy kat. B •uprawnienia Instruktorskie do prowadzenia szkolenia w zakresie kat. B MODUŁ C Kurs prawo jazdy kat. C •uprawnienia Instruktorskie do prowadzenia szkolenia w zakresie kat. C MODUŁ D Kurs Akademia bezpiecznej i ekonomicznej jazdy •uprawnienia Instruktorskie potwierdzone przez wymaganą prawem legitymację instruktora doskonalenia techniki jazdy Ponadto, co najmniej jedna osoba spośród trenerów skierowanych do wykonania zamówienia posiada minimum 5 letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu kursów dla młodzieży, w tym co najmniej trzy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, c)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w SIWZ rozdz. VI pkt 2.1 lit a) Zamawiający żąda od Wykonawcy wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy oraz: •w przypadku części 1 atestu na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa zgodnie z „Wytycznymi W-14/IS-41 Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach”, •w przypadku części 2 MODUŁ A,B,C wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia zgodnie z art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U. Z 2013. poz 1414 z póź. zmianami). •w przypadku części 2 MODUŁ D wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego. Podstawa prawna: art. 112 ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.) 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w SIWZ w rozdz. VI pkt 2.1 lit b) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy żadnych dokumentów i oczekuje złożenia wraz z ofertą jedynie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, stanowiącego wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w SIWZ w rozdz. VI pkt 2.1 lit c) - w zakresie dotyczącym zdolności technicznej Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu potencjału technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VI pkt 4.3. lit. a; w zakresie dotyczącym zdolności zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz spełniających warunki określone przez Zamawiającego w rozdz. VI pkt 4.3. lit. b SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
zdawalność na egzaminach państwowych 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, b)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu niewywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, c)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), d)dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu e)dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015). f)dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/11/2016, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: KURSY SPAWANIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs spawania metodą TIG łącznie z egzaminem państwowym, dającym możliwość uzyskania uprawnień spawacza. Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą TIG. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 6 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 160 godzin/grupę-Razem 960 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016, 3 grupy w roku 2017 i 2 grupy w roku 2018). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4, 80310000-0, 80530000-8, 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
zdawalność na egzaminach państwowych spawacza 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: KURSY NAUKI I DOSKONALENIA JAZDY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MODUŁ A Kurs kwalifikacja wstępna pełna w zakresie bloku programowego kat C1, C1+E, C, C+E Celem kursu jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu będą mogli w ramach projektu uczestniczyć w kursie na prawo jazdy kategorii C. Realizacja zajęć teoretycznych kursu (195godz./edycję) w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 280 godzin/grupę-Razem 560 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018) MODUŁ B Kurs prawo jazdy kat. B. Kurs ten jest niezbędnym elementem przygotowania do przyszłej pracy w kierunkach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. Zamawiający przewiduje utworzenie 4 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 60 godzin/grupę-Razem 240 godzin dydaktycznych. Realizacja zajęć teoretycznych kursu (30godz./edycję) w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016, 2 grupy w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018) MODUŁ C Kurs prawo jazdy kat. C. Realizacja zajęć teoretycznych kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 60 godzin/grupę-Razem 100 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). Szkolenie kwalifikacja wstępna i kurs prawa jazdy kat C stanowią łącznie wymóg niezbędny do zdobycia uprawnień przez UP do kierowania samochodami ciężarowymi. MODUŁ D Kurs Akademia bezpiecznej i ekonomicznej jazdy Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji uczestników z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia samochodu i technik ekonomicznej jazdy. Zamawiający przewiduje utworzenie 4 grup szkoleniowych 10 osobowych, Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 5 godzin zajęć teoretycznych na grupę oraz 10 godzin praktycznych/uczestnika. Realizacja zajęć teoretycznych kursu (5godz./edycję) w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016, 2 grupy w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4, 80310000-0, 80411200-0, 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
zdawalność na egzaminach państwowych praktycznych zarówno dla kat.B jak i kat.C 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

********************************

Załączniki:

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. Załącznik 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik 2 - formularz ofertowy
  4. Załącznik 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  5. Załącznik 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik 5 - projekt umowy
  7. Załącznik 6 - wykaz osóbb
  8. Załącznik 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załączniki w formacie doc do pobrania

****************************************************************Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 13.11.2016
Podpisał: Agata Lipska
Dokument z dnia: 07.11.2016
Dokument oglądany razy: 4 251