RSS
A A A
SmodBIP

ogłoszenie_42

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://rawa-kopernik.internetdsl.pl


Ogłoszenie nr 327893 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.
Rawa Mazowiecka: Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 Buduj karierę podczas stażu realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 18809600000, ul. ul. Zwolińskiego  46, 96200   Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail , faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (URL): http://rawa-kopernik.internetdsl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://rawa-kopernik.internetdsl.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://rawa-kopernik.internetdsl.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zwolińskiego 46

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 Buduj karierę podczas stażu realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 Buduj karierę podczas stażu realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe. Cześć 1. Koordynator projektu – zarządzanie projektem Cześć 2. Asystent koordynatora projektu - prowadzenie dokumentacji i obsługa organizacyjna projektu Cześć 3. Asystent finansowy – obsługa finansowa projektu

II.5) Główny kod CPV: 79421000-1
Dodatkowe kody CPV:75112100-5, 79211000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/09/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a)dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami dla realizacji każdej części zamówienia, spełniającymi wszystkie niżej wymienione warunki: Część 1 - Koordynator projektu: a)posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, b)posiada minimum stopień nauczyciela mianowanego, c)poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d)poświadczy umiejętność obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel, Power Point oraz aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych RPO Województwa Łódzkiego e)poświadczy udział w szkoleniu dotyczącym projektów realizowanych w ramach EFS 2014-2020 i zasad ich rozliczania w systemie SL 2014, f)posiada minimum 7 letnie doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN), g)poświadczy udział w szkoleniu dotyczącym zamówień publicznych wg znowelizowanej Ustawy PZP h)posiada wiedzę z zakresu koordynowania i realizacji projektów, i)zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. oświadczenie o umiejętności obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel, Power Point oraz aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych RPO Województwa Łódzkiego, ad. e. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, ad. f. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z potwierdzeniem Instytucji dla której realizowany był projekt, że praca ta została wykonana należycie. ad. g. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dotyczącego zamówień publicznych wg znowelizowanej Ustawy PZP ad. h. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu koordynowania projektów finansowanych ze środków UE (kserokopia), ad. i. dokumenty potwierdzające pracę w szkole (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu). Część 2 – Asystent koordynatora projektu: a)posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, b)posiada minimum stopień nauczyciela mianowanego, c)poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d)poświadczy umiejętność obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel, Power Point oraz aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych RPO Województwa Łódzkiego e)poświadczy udział w szkoleniu dotyczącym projektów realizowanych w ramach EFS 2014-2020 i zasad ich rozliczania w systemie SL 2014, f)posiada minimum 7 letnie doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN), g)poświadczy udział w szkoleniach dotyczących zamówień publicznych wg znowelizowanej Ustawy PZP h)posiada wiedzę z zakresu koordynowania i realizacji projektów, i)zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. oświadczenie o umiejętności obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel, Power Point oraz aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych RPO Województwa Łódzkiego, ad. e. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. f. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z potwierdzeniem Instytucji dla której realizowany był projekt, że praca ta została wykonana należycie. ad. g. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dotyczącego zamówień publicznych wg znowelizowanej Ustawy PZP ad. h. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu koordynowania projektów finansowanych ze środków UE (kserokopia), ad. i. dokumenty potwierdzające pracę w szkole (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) Część 3 – Asystent finansowy a)wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub finansów, b)poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, c)poświadczy umiejętność obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel, Power Point oraz aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych RPO Województwa Łódzkiego d)posiada minimum 7 letnie doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN), e)biegłe funkcjonowanie w środowisku WINDOWS, f)doświadczenie w prowadzeniu księgowości W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. c. oświadczenie o umiejętność obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel, Power Point oraz aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych RPO Województwa Łódzkiego, ad. d. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z potwierdzeniem Instytucji dla której realizowany był projekt, że praca ta została wykonana należycie. ad. e. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych studiach informatycznych, kursach z zakresu obsługi programów biurowych ad. f. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument). 5.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy 5.3.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 5.4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2 oraz pkt 4.3. 5.5.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.6.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. 7 pkt 3. SIWZ 5.7.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 5.8.Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegać na sprawdzeniu na zasadzie: spełnia / nie spełnia, czy Wykonawcy złożyli niżej przedstawione oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, c)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. 6 pkt 2.1 lit a) i b) oraz w lit c) SIWZ- w zakresie dotyczącym zdolności technicznych, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy żadnych dokumentów i oczekuje złożenia wraz z ofertą jedynie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, stanowiącego wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 6.2.1 lit c SIWZ - w zakresie dotyczącym zdolności zawodowej, Zamawiający żąda od wykonawcy: a)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz spełniających warunki określone przez Zamawiającego w rozdz. 6 pkt 4.3 lit a) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie, osoby wyznaczonej do wykonywania usługi, rozumiane jako liczba rozliczonych pozytywnie projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego o wartości co najmniej 1 000 000 PLN, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS w ciągu ostatnich 7 lat 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, b)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu niewywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, c)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), d)dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu e)dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Koordynator projektu – zarządzanie projektem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1)kierowanie wykonaniem projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, 2)zarządzanie zespołem projektowym, 3)nadzór nad rzetelnym sporządzaniem i terminowym przekazaniem Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność w systemie SL 2014 oraz sprawozdań rzeczowych z postępów realizacji projektu, 4)monitoring kwalifikowalności kosztów w projekcie, 5)kontakt z Instytucją Zarządzającą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu, 6)wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem zadań w projekcie, 7)prowadzenie postępowań w tym przetargów o udzielenie zamówień publicznych, 8)nadzór nad dokumentacją projektową, 9)ewaluacja realizacji projektu, 10)nadzór nad ryzykiem oraz wprowadzanie koniecznych zmian, zgodnie z obowiązującymi zasadami, 11)promocja projektu oraz informowanie społeczeństwa o realizacji projektu w tym kontakty z mediami, 12)nadzór nad wprowadzaniem danych uczestników projektu, 13)nadzór nad rekrutacją i ocena kwalifikowalności uczestników i uczestniczek projektu, 14)przeprowadzenie bezkosztowo szkolenia z zakresu zasad równości szans kobiet i mężczyzn, 15)rozliczenie finansowe projektu po zakończeniu jego realizacji. Zadania wykonywane będą w biurze projektu w siedzibie ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Asystent koordynatora projektu - prowadzenie dokumentacji i obsługa organizacyjna projektu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1)organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, 2)organizacja, monitorowanie i ewaluacja praktyk/staży, zajęć zawodowych, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz doskonalenia kompetencji nauczycieli 3)organizacja biura projektu, 4)nadzorowanie przepływu informacji i dokumentacji projektowej, 5)nadzór nad postępem finansowym i rzeczowym realizacji projektu, 6)sporządzanie wniosków o płatność w systemie SL 2014 we współpracy z asystentem finansowym, 7)przeprowadzenie i udokumentowanie procedury badania rynku w związku z planowanymi zakupami zgodnie z regulaminem zamówień publicznych w ZS – CEZiU, 8)prowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych, 9)wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem zadań w projekcie, 10)archiwizacja dokumentacji projektowej, 11)rekrutacja i ocena kwalifikowalności uczestników i uczestniczek projektu, 12)wspomaganie koordynatora projektu w realizacji jego zadań, 13)rozliczenie finansowe projektu po zakończeniu jego realizacji. Zadania wykonywane będą w biurze projektu w siedzibie ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421000-1, 75112100-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Asystent finansowy – obsługa finansowa projektu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1)współpraca z księgowością JST 2)sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu, 3)rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność w systemie SL 2014, w tym sporządzenie końcowego wniosku o płatność, 4)weryfikacja faktur i innych dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania; 5)opisywanie faktur i innych dokumentów finansowych, 6)rozliczenia finansowe uczestników staży i praktyk 7)rozliczanie transz finansowych, w tym wydatków majątkowych 8)niezwłoczne informowanie koordynatora projektu o jakichkolwiek okolicznościach mogących mieć wpływ na zmianę kosztów projektu, 9)archiwizowanie dokumentacji finansowej, 10)kontrola prawidłowego wystawiania rachunków, umów cywilnoprawnych, faktur, 11)monitoring realizacji zobowiązań finansowych oraz realizacji budżetu, 12)rozliczenie finansowe projektu po zakończeniu jego realizacji. Zadania wykonywane będą w biurze projektu w siedzibie ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421000-1, 79211000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

********************************

Załączniki:

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKóW ZAMÓWIENIA
  2. Załącznik 1a - formularz ofertowy
  3. Załącznik 1b - formularz ofertowy
  4. Załącznik 1c - formularz ofertowy
  5. Załącznik 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  6. Załącznik 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. Załącznik 4 - projekt umowy
  8. Załącznik 5 - wykaz osób
  9. Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załączniki w formacie doc do pobraniaOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 20.10.2016
Podpisał: Dorota Majewska
Dokument z dnia: 20.10.2016
Dokument oglądany razy: 5 023