RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_38

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 , 96-200 Rawa Mazowiecka Tel. 46 81 54 141

o g ł a s z a II

pisemny przetarg nieograniczony na wynajem stołówki z zapleczem kuchennym i wyposażeniem przy internacie Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej na okres do 3 lat z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

Wykaz lokali został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 08.05.2014r. do dnia 28.05.2014 r. w budynku Zespołu Szkół-CEZiU w Rawie Maz, ul. Zwolińskiego 46 oraz na stronie www.bip.rawa-kopernik.pl .

 1. Cena miesięcznej stawki za najem ogrzewanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem znajdujących się na parterze budynku internatu o łącznej powierzchni najmu 212,5m2 wynosi nie mniej niż 2100,00zł /słownie: dwa tysiące sto zł / brutto miesięcznie.
 2. Cena miesięcznej stawki za najem nieogrzewanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem znajdujących się poniżej parteru/piwnice/ o łącznej powierzchni najmu 98,74m2 wynosi nie mniej niż 380,00zł/ słownie: trzysta osiemdziesiąt zł/brutto miesięcznie.

Pisemne oferty należy składać do dnia 18.08.2014 r. do godziny 9.00 w sekretariacie ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2014r.o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego. Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu /SWP/ wraz z załącznikami których zapis został podany na stronie: www.bip.rawa-kopernik.pl

Zamawiający żąda wadium w wysokości 10% wartości zamówienia płatne najpóźniej w dniu 14.08.2014r do godz.15.00 na konto szkoły nr: 51 1020 4580 0000 1202 0013 7109 Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego bądź pod nr Tel. 46 81 54 141.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania ze strony : www.bip.rawa-kopernik.pl

 1. Szczegółowe Warunki Przetargu wersja_doc wersja_pdf
 2. Załączniki do Szczegółowych Warunków Przetargu:
  1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy   wersja_doc   wersja_pdf
  2. Załącznik Nr 2 - wzór umowy   wersja_doc   wersja_pdf
  3. Załącznik Nr 3 - o dokonaniu wizji lokalnej przedmiotu zamówienia   wersja_doc   wersja_pdf
  4. Załącznik Nr 4 – oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy bez zastrzeżeń   wersja_doc   wersja_pdf
  5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   wersja_doc   wersja_pdf
  6. Załącznik Nr 6 – wykaz powierzchni pod wynajem   wersja_doc   wersja_pdf
  7. Załącznik Nr 7 – wykaz wyposażenia   wersja_doc   wersja_pdf

  Dyrektor ZS-CEZiU Rawa Maz, dnia 09 czerwca 2014 r. Radosław KaźmierczakOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 16.07.2014
Podpisał: Barbara Bogusz
Dokument z dnia: 16.07.2014
Dokument oglądany razy: 4 070