RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie_32

Rawa Mazowiecka: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Numer ogłoszenia: 73081 - 2013; data zamieszczenia: 12.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawa-kopernik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb. 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. Prowadzenie kursów dodatkowych dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wpisanych w Zadanie 4 projektu Dobry zawód to skarb. Realizacja kursów odbywać się będzie popołudniami oraz w weekendy lub ferie. Poszczególne edycje kursów zostaną rozłożone w czasie 5 semestrów realizacji projektu. Kolejność realizacji poszczególnych grup będzie ustalana przez specjalistę ds. organizacji i ewaluacji kursów i szkoleń. Kursy służyć będą wzrostowi wiedzy i umiejętności zawodowych oraz dopasowaniu kompetencji uczestników projektu do potrzeb rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z ewentualnym wyłączeniem ćwiczeń praktycznych w ramach części 1,2,3,7 zamówienia. Część 1 - kurs operatora wózków widłowych - 1 grupa 10 osobowa Część 2 - kurs spawania - 1 grupa 10 osobowa Część 3 - kurs operatora CNC - 1 grupa 10 osobowa Część 4 - kurs kelnerski - 1 grupa 10 osobowa Część 5 - kurs obsługi pojazdu - 1 grupa 10 osobowa dziewcząt Część 6 - kurs z zakresu obsługi programów wspomagających sprzedaż i gospodarkę magazynową - 1 grupa 5 osobowa Część 7 - kurs przygotowujący na młodszego ratownika WOPR - 1 grupa 10 osobowa Część 8 - kurs carvingu - 1 grupa 10 osobowa Część 9 - kurs tworzenia stron www - 3 grupy 10 osobowa Część 10 - kurs kulinarny: kucharz XXI wieku - 3 grupy 10 osobowe chłopców 2.2. Zakres usługi obejmuje: -we wszystkich częściach: opracowanie programu i materiałów szkoleniowych, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym, prowadzenia dokumentacji kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie na zakończenie kursu sprawdzianu wiedzy/umiejętności uczestników, przygotowanie i wydanie zaświadczeń/ certyfikatów, -w częściach 1, 2, 3, 7, 8 zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenie zajęć praktycznych -pokrycie kosztów dojazdu uczestników kursu w przypadku, gdy zajęcia praktyczne lub egzamin odbywają się poza Rawą Mazowiecką, -zapewnienie innych warunków realizacji kursu w tym: odpowiedniej ilości materiałów zużywalnych, badań lekarskich, odzieży roboczej/ochronnej, pokrycie kosztów egzaminu jeśli rodzaj kursu tego wymaga. Zamawiający zapewnia: -sale wykładowe do wszystkich części -sale do ćwiczeń praktycznych w częściach: 4, 5, 6, 8, 9,10 -salę komputerową -oznakowanie sal zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL -przygotowanie dokumentacji kursu (listy uczestników kursu, dziennika zajęć) -powielanie materiałów dydaktycznych -przeprowadzanie ewaluacji zajęć -surowce do prowadzenia kursu kulinarnego (część 10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający informuje, że części 5,6,9,10 zamówienia nie wymagają posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli wykaże iż posiada: Część 1 - zezwolenie do prowadzenia kursów na wózki widłowe, organizowania egzaminów, wydawania uprawnień oraz dodatkowo uprawnień dotyczących bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych Część 2 - atest zgodnie z wytycznymi W-07/IS-41 Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Część 3 - status autoryzowanego ośrodka szkolenia lub autoryzowanego partnera dla co najmniej dwóch oprogramowań lub sprzętu wykorzystywanych w czasie kursu Części 3, 4, 8 - wpis do rejestru jednostek szkolących prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Część 7 - wpis do Rejestru Stowarzyszeń. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przeprowadził co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu zajęć/ szkolenia zgodnego z treścią danej części zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia w tym: do części 1 - park maszynowy i plac do ćwiczeń, do części 2 - bazę do szkolenia praktycznego zgodnie z wymaganym przepisami atestem, posiadającą min. 3 stanowiska do spawania, odpowiednią ilość materiałów zużywalnych niezbędnych do nauki praktycznej, do części 3 - obrabiarki (tokarka oraz frezarka) sterowane numerycznie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą do każdej części zamówienia spełniającą warunki w zakresie: -posiadania przygotowania pedagogicznego, -posiadania co najmniej 2 letniego doświadczenia w zakresie związanym z tematyką prowadzonych zajęć i przeprowadzonymi co najmniej 100 godzinami zajęć z tego zakresu w szkole dla młodzieży, -posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji usług edukacyjnych w ramach projektów POKL, -braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, -łącznego zaangażowanie godzinowego w innych projektach nie przekraczającego 240 godzin miesięcznie oraz dodatkowo: Część 1 - kurs operatora wózków widłowych Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia kursu dla operatora wózków widłowych Część 2 - kurs spawania Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia kursu spawania Część 3 - kurs kelnerski Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą ukończone studia, których program obejmował zajęcia z zakresu obsługi konsumenta/gościa

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ), -wykaz usług wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie (załącznik nr 7 do SIWZ), -parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), -podpisany załącznik nr 5 odnośnie odpowiedniej części zamówienia -oświadczenie o posiadaniu co najmniej 2 letniego doświadczenia w zakresie związanym z tematyką prowadzonych zajęć i przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zajęć z tego zakresu w szkole dla młodzieży -oświadczenie o posiadaniu co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji projektów w ramach POKL. -oświadczenie o braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, -oświadczenie łącznym o zaangażowaniu godzinowym w ramach innych projektów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie terminu wykonania umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe; d) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia bądź koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, bądź zmiany te będą spowodowane zmianami w przepisach prawa. e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r.) Zamawiający zastrzega sobie natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rawa-kopernik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej sekretariat - do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Dobry zawód to skarb realizowany w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 2. Załącznik 1 - oferta
 3. Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy
 4. Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy
 5. Załącznik 4 - umowa
 6. Załącznik 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 7. Załącznik 6 - wykaz osób
 8. Załącznik 7 - wykaz usług

Załączniki w formacie doc do pobraniaOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 12.05.2013
Podpisał: Ewa Kawałek
Dokument z dnia: 12.05.2013
Dokument oglądany razy: 6 429