RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_30

Rawa Mazowiecka: Dostawa i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości , realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer ogłoszenia: 146004 - 2013; data zamieszczenia: 13.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawa-kopernik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości , realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej według następującego wykazu: Cześć 1 - Sprzęt do pracowni hotelarsko-informatycznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości Cześć 2 - Sprzęt do pracowni gastronomicznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości Cześć 3 - Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości Cześć 4 - Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb Cześć 5 - Sprzęt do pracowni mechatronicznej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb Cześć 6 - Sprzęt do pracowni CNC w ramach zadania 2 projektu Dobry zawód to skarb Cześć 7 - Sprzęt komputerowy do pracowni mechatronicznej/CNC w ramach zadania 1 i 2 projektu Dobry zawód to skarb Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zakupów z podziałem na części zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. Wszystkie oferowane urządzenia informatyczne, sprzęt multimedialny oraz urządzenia gastronomiczne i mechaniczne muszą spełniać wymogi z zakresu bhp, ergonomii, być fabrycznie nowe, nieużywane oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim (dotyczy urządzeń i sprzętu), deklarację zgodności CE. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyprodukowane po 1 stycznia 2012 roku oraz dostosowane do wymogów napięcia elektrycznego w Polsce. Wszystkie przedmioty dostawy nie mogą posiadać parametrów gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im Mikołaja Kopernika, ul. Zwolińskiego 46, 96 - 200 Rawa Mazowiecka na swój koszt w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją producenta, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach gwarancją Wykonawcy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia według załącznika nr 1 do poszczególnych części..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.21.00-5, 48.77.10.00-3, 48.62.00.00-0, 48.70.00.00-5, 38.43.40.00-6, 39.13.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem zamówienia warunek ten będzie spełniony przez każdego z Wykonawców. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy o podobnym przedmiocie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków Wykonawca przestawi Wykaz dostaw (załącznik nr 6 do SWIZ) oraz dokumenty, potwierdzające, że wykazane dostawy zostały zrealizowane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawi aktualną w dniu otwarcia ofert opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; uzupełniony i podpisany załącznik nr 1 dla poszczególnych części zamówienia - specyfikacja oferowanego towaru; wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 5 do SIWZ; wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane dostawy zostały zrealizowane należycie - załącznik nr 6; parafowany projekt/wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ; stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i dopuszczalne będą w przypadku zmiany danych podmiotowych stron umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmian przepisów prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rawa-kopernik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika ul. Zwolińskiego 46, 96 - 200 Rawa Mazowiecka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekty Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 2. Załącznik 1 cześć 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 1
 3. Załącznik 1 cześć 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 2
 4. Załącznik 1 cześć 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 3
 5. Załącznik 1 cześć 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 4
 6. Załącznik 1 cześć 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 5
 7. Załącznik 1 cześć 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 6
 8. Załącznik 1 cześć 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 7
 9. Załącznik 2 - oferta
 10. Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy
 11. Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy
 12. Załącznik 5 - formularz cenowy
 13. Załącznik 6 - wykaz usług
 14. Załącznik 7 - wzór umowy

Załączniki w formacie doc do pobraniaOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 14.04.2013
Podpisał: Ewa Kawałek
Dokument z dnia: 14.04.2013
Dokument oglądany razy: 7 846