RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_21

Rawa Mazowiecka: Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Numer ogłoszenia: 498316 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337656 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zakupem i dostawą nowych podręczników/książek na potrzeby realizacji projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, według wykazu zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje: 1. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok mechaniczny 2. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok gastronomiczny 3. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok handlowy 4. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok hotelarski 5. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok informatyczny 6. Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok humanistyczny 7. Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok matematyczny Zamawiający wymaga, aby podręczniki/książki każdego bloku były zapakowane oddzielnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na bloki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt: Zyskaj więcej w szkole zawodowej jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22340,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 16673,06

  • Oferta z najniższą ceną: 16673,06 / Oferta z najwyższą ceną: 16673,06

  • Waluta: PLN.Opublikował: Krzysztof Gruchaa
Publikacja dnia: 08.12.2012
Podpisał: Ewa Kawałek
Dokument z dnia: 08.12.2012
Dokument oglądany razy: 4 111