RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawka błędu w pozycji: autor dokumentu

Ogłoszenie_3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie klubów zainteresowań – zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych, prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu realizowanych w ramach projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej


Numer ogłoszenia: 37562 - 2011
data zamieszczenia: 07.03.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
email: sekretariat@rawa-kopernik.pl
telefon: 46 815-41-41 fax: 46 815-41-41
godziny urzędowania:
pn-pt: 8.00-15.00

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawa-kopernik.pl

I.2) ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół szkół

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie  i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, , prowadzenie klubów zainteresowań – zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach, przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć realizowanych w ramach projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” realizowanym w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zajęcia prowadzone będą od kwietnia 2011r. do czerwca 2011r Zorganizowanych będzie 5 rodzajów zajęć. (1 godzina lekcyjna =45 min.)

 1. Zajęcia dodatkowe teoretyczne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (klasa IV) , Technik Handlowiec (klasa III), Technik Handlowiec (klasa IV), Technik Kelner (klasy II i III), Technik Organizacji Usług Gastronomicznych (klasa II), Technik Organizacji Usług Gastronomicznych (klasa III), Technik Organizacji Usług Gastronomicznych (klasa IV) Technik Mechanik (klasa IV), Technik Pojazdów Samochodowych ( dwie klasy II), Technik Pojazdów Samochodowych (klasa III), Technik technologii Żywności (klasa IV) – razem 12 klas technikum po 10 godzin lekcyjnych w każdej klasie.
 2. Zajęcia dodatkowe praktyczne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: kucharz małej gastronomii (klasa II – 2 grupy), sprzedawca (kasa II – 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych ( klasy II – 3 grupy, klasy III – 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń( klasa II – 1 grupa, klasa III – 1 grupa) – razem 12 grup klas zasadniczej szkoły zawodowej po 10 godzin lekcyjnych w każdej grupie
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 
  z języka polskiego i matematyki dla 4 grup uczniów klas pierwszych objętych projektem ( 2 grupy z języka polskiego i 2 grupy z matematyki) - razem 4 grupy po 10 godzin lekcyjnych w każdej grupie.
 4. Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne ( Klub Żywieniowca – 1 grupa przygotowująca do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności i 1 grupa przygotowująca do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Klub Handlowca - 1 grupa przygotowująca do Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji i 1 grupa przygotowująca do Turnieju Wiedzy i Umiejętności handlowo-Menadżerskich, Klub Mechanika - 1 grupa przygotowująca do Olimpiady Techniki Samochodowej i 1 grupa przygotowująca do Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – razem 6 grup po 7 godzin lekcyjnych w każdej grupie.
 5. Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem ( aerobic – 2 grupy, step – 1 grupa, fitball – 1 grupa, kyokushinkai – 1 grupa) – razem 5 grup po 20 godzin lekcyjnych w każdej grupie.

Wykonawca w ramach umowy oprócz prowadzenia zajęć zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. prowadzenie dzienników zajęć, list obecności, opracować plan i programy autorskie zajęć, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów (na początek i koniec zajęć) oraz sprawozdań z przeprowadzonych testów.
Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiającego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się również wykonywanie części zadań w inne dni jak ustalone powyżej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6 - Usługi szkolnictwa średniego

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego:

 • a. Wykonawcy znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • b. Wykonawcy odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów
  w ramach POKL
 • c. do przygotowania i prowadzenia zajęć dodatkowych teoretycznych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: Technik Ochrony Środowiska, Technik Handlowiec, Technik Kelner, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, 
  Technik Mechanik, Technik Pojazdów Samochodowych – posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 • d. do przygotowania i prowadzenia zajęć dodatkowych praktycznych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń – posiadające kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy 
  w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 • e. do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas pierwszych z matematyki i języka polskiego – posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć),stopień nauczyciela dyplomowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 • f. do prowadzenia klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału 
  w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne – posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
 • g. do przygotowania i prowadzenia zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu – posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, specjalizacje (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający co najmniej: imię i nazwisko, informację na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego i uprawnień

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego (określone w rozdziale III.3.2.). 
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający co najmniej: imię i nazwisko, informację na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego
i uprawnień


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego:

 • a. wykonawcy znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • b. Wykonawcy odbyli szkolenie ( co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów
  w ramach POKL
 • c. do przygotowania i prowadzenia zajęć dodatkowych teoretycznych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: Technik Ochrony Środowiska, Technik Handlowiec, Technik Kelner, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, 
  Technik Mechanik, Technik Pojazdów Samochodowych – posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,
 • d. do przygotowania i prowadzenia zajęć dodatkowych praktycznych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń – posiadające kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej,
 • e. do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas pierwszych z matematyki i języka polskiego – posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć),stopień nauczyciela dyplomowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,
 • f. do prowadzenia klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału 
  w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne – posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć),stopień nauczyciela dyplomowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,
 • g. do przygotowania i prowadzenia zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu – posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, specjalizacje (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć),stopień nauczyciela dyplomowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający co najmniej: imię i nazwisko, informację na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego i uprawnień

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Oświadczenie o znajomości specyfiki pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizował przedmiot umowy wykształceniu oraz posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Zamawiającego w rozdziale III.3.2.).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 • cena
 • wykształcenie i doświadczenie

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Biuletyn Informacji Publicznej ZS-CEZiU www.bip.rawa-kopernik.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem
Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika ul. Zwolińskiego 46, 96, Tel. 46 8154141, faks 46 8154141 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2011r. godz. 10.00 , miejsce: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika ul. Zwolińskiego 46, 96, Tel. 46 8154141, faks 46 8154141 – sekretariat szkoły

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowany w Zespole Szkół – CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

____________________________________

Domumenty do pobrania

 Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 07.03.2011
Podpisał: Ewa Kawałek
Dokument z dnia: 07.03.2011
Dokument oglądany razy: 5 430