RSS
A A A
SmodBIP

zamówienie publiczne 25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 113 poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w trybie zamówienia na podstawie przepisów art. 138o ustawy Pzp na:

przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 „Motoryzacja moja pasja” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. opis zamówienia - zał. nr 1
  3. formularz ofertowy - zał. nr 2
  4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - zał. nr 3
  5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 4
  6. projekt umowy - zał. nr 5
  7. wykaz osób - zał. nr 6
  8. wzór umowy na życzenie - zał. nr 7 
  9. załączniki w doc


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 29.03.2019
Podpisał: Agata Lipska
Dokument z dnia: 29.03.2019
Dokument oglądany razy: 1 606